LogoLogo

Deklaracja dostępności

23 września 2020

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Pruszyńska-Czaja.
 • E-mail: gzeas_nozdrzec@onet.pl
 • Telefon: 13 439-80-20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nozdrzcu
 • Adres: Nozdrzec 224
  36-245 Nozdrzec
 • E-mail: gzeas_nozdrzec@onet.pl
 • Telefon: 13 439-80-20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek posiada wejście dostoswane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Wytworzył admin
Data wytworzenia 23 września 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 23 września 2020
Data ostatniej aktualizacji 12 kwietnia 2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
admin 2023-04-12 13:26:45 Zobacz
admin 2021-03-07 15:35:19 Zobacz
Wytworzył admin
Data wytworzenia 23 września 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 23 września 2020
Data ostatniej aktualizacji 12 kwietnia 2023
Liczba wyświetleń